สทนช.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน