หน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

(1.) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำเพื่อวางแผนการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การบริทารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่ม

(3.) ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุน ปริมาณการใช้น้ำ การจัดสรรน้ำ จัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำการอนุญาตการใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำ และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการผันน้ำระหว่างลุ่ม

(4.) ศึกษา วิเศราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำ

(5.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ และรายงานผลต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ

(6.) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ

(7.) ส่งเสริมและติดตามการใช้น้ำประเภทที่สองในเขตลุ่มน้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการลุ่มน้ำเห็นชอบ

(8.) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันการขัดแย้ง และแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำ

(9.) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สนับสนุน และประสานงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพยากรในเขตลุ่มน้ำ

(10.) เสนอมาตรการป้องกัน การขัดแย้งและแนวทางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำ และกรรมการลุ่มน้ำ

(11.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย