ความเป็นมาของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

คำสั่ง คสช. 46/2560  ตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

องค์กรกลางด้านน้ำ  1 ใน 3 เสาหลัก สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง

22 พฤศจิกายน 2560 

คำสั่ง คสช. 52/2560 แต่งตั้งนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานฯ   

เริ่มมี การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคน

28 พฤศจิกายน 2560 

มีการยืมตัวข้าราชการจากกรมทรัพยากรน้ำจำนวน 8 คน และจากกรมชลประทาน จำนวน 13 คน  

เกิดกรอบโครงสร้างหน่วยงาน 6 สำนัก/กอง/ศูนย์  ประกอบด้วย  สำนักงานเลขาธิการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

22 มกราคม 2561 

คำสั่ง คสช. 2/2561 เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.

แต่งตั้งนาย สำเริง แสงภู่วงค์ เป็นรองเลขาธิการ

31 มกราคม 2561 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งให้ข้าราชการจากกรมชลประทาน จำนวน 55 คน

และกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 26 รวม 81 คน ปฏิบัติราชการที่ สทนช. 180 วัน

16 กุมภาพันธ์ 2561 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการประกาศให้ สทนช. มีภารกิจ เสนอแนะนโยบาย  

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตราการสู่การปฏิบัติ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน

โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

24 พฤษภาคม 2561 

โอนข้าราชการ กรมชลประทานจำนวน 55 คน และกรมทรัพยากรน้ำ 26 คน มาที่ สทนช.

เดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2561 

มีการโอนรับและสรรหาข้าราชการและพนักงานราชการเพิ่มอีก 86 คน  เกิดข้อสรุปการผลักดันงานน้ำ 3 ประเด็นเร่งด่วน

ได้แก่ การจัดทำคลังข้อมูล การตอบโจทย์ยุทธศาสตร์แบบองค์รวมในทุกมิติ และกฎหมายน้ำ  

และรับสมัครกำลังคนคุณภาพ เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล  ข้าราชการ HIPPs  นักบริหารการเปลี่ยนแปลง

และคลื่นลูกใหม่ราชการไทย มาร่วมทำงานใน 3 สาขาดังกล่าว

4 ตุลาคม 2561 

มีมติเอกเป็นเอกฉันท์ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ… นำขึ้นทูลเกล้าฯ

สามเสาหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์  ครบองค์